ຂ່າວເດັ່ນ-ປະເດັນດັງ

ກະຊວງການເງິນ ວາງ 4 ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານປີ 2021

       ຈາກສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສະສົມມາເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດເຮົາ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງຖືເອົາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ສະນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ວາງ 4 ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນປີ 2021 ຄື: 1). ດ້ານລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ: ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ອະນຸມັດບາງຮ່ວງລາຍຈ່າຍທີ່ບໍຈໍາເປັນໃນໄລຍະນີ້; ບໍ່ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານປະກອບໃບຂໍຖອນເງິນ ຖ້າໄດ້ປະກອບແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໂຈະການເບີກຈ່າຍ; ຫຼຸດແຜນລາຍຈ່າຍເງິນບໍລິຫານຂັ້ນສູນກາງ 15% ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 10%; 2). ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົນໄກການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ: ທົດລອງການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ພາກ 60 ແລະ ພາກ 61 ໂດຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ; ເຊິ່ງທະນາຄານພິຈາລະນາລ່ວງໜ້າ ໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີທຸກໆວັນທີ 25 ຂອງເດືອນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການສ້າງເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; 3). ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນບໍາເນັດ, ການເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນປີ 2020 ຂອງທ້ອງຖິ່ນ: ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກພັນທະອາກອນບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ປີ 2020 ແມ່ນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ 50%, ອີກ 50% ຕ້ອງໂອນໃຫ້ສູນກາງ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງລວມ, ສໍາລັບທ້ອງຖິ່ນໃດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ (ບໍ່ລວມພັນທະອາກອນບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ປີ 2020) ແມ່ນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ 100% ; 4). ຄົ້ນຄວ້າດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດບໍລິຫານຂອງລັດ ແນໃສຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດລວມສູນຕ້ານການຟຸ້ມເຟືອຍ. ໃນນັ້ນໄດ້ກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງຂອງການນໍາ ປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຕາມລໍາດັບ.

ຂ່າວ-ພາບ : ສາຍສໍາພັນ

 

ບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *