ຫົວໜ້າ ບກ ວາລະສານໂຄສະນາ ນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ